stanovy o.z.

Stanovy

Občianského združenia EJECT v Bratislave

 

Článok 1

Základné ustanovenia

 

1. Občianské združenie EJECT je v zmysle zákona č.83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov. Je samostatným, otvoreným apolitickým a nezávislým občianským združením, združujúcim autorov, tvorcov a nadšencov audiovizuálnej tvorby /video-artu/.

2. EJECT je novovytvorenou dobrovoľnou spoločenskou organizáciou bez právneho predchodcu. V zmysle ustanovenia § 2 ods.3 zákona č. 83/1990 Zb. v platnom znení je právnickou osobou so samostatnou právnou subjektivitou.

3. Názov občianského združenia je EJECT.

4. Sídlom občianského združenia je Hviezdoslavovo nám. č.18 814 37 Bratislava, Slovenská republika

5. Občianské združenie má vlastnú symboliku, ktorú schvaľuje valné zhromaždenie občianského združenia.

 

Článok 2

Úlohy a ciele

 

 • 1. Cieľom občianského združenia EJECT bude vybudovanie archívu doteraz realizovaných aneustále vznikajúcich audiovizuálnych diel /video-art/ slovenských autorov, ktoré nespadajú do kategórie oficiálnej filmovej tvorby.
 • 2. Daľším zámerom o.z. EJECT je zabezpečovať týmto autorom účasť na lokálnych azahraničných festivaloch atým posilňovať pozíciu slovenskej audiovizuálnej tvorby /video-art/ vpovedomí európskeho kultúrneho diania.
 • 3. Dôležitou zložkou aktivít bude organizovanie tvorivých dielní aodborných prednášok pre stále rastúci aprístupnejší záujem laickej verejnosti ovýtvarné spracovanie pohyblivého obrazu.

 

Článok 3

Podmienky prijatia za člena

 

 • 1. Členom občianského združenia EJECT sa môžu stať

a) fyzické osoby staršie ako 18 rokov

b) právnicke osoby

ak súhlasia so stanovami občianského združenia.

O prijatí za člena na základe písomnej prihlášky rozhoduje predsedníctvo.

Dokladom členstva je vydaný členský preukaz.

Členský príspevok je 1 000,- sk

Členstvo v občianskom združení zaniká:

a) zrušením členstva ( po predložení písomného oznámenia predsedníctvu OZ )

b) vylúčením ( na základe rozhodnutia predsedníctva)

c) úmrtím, resp. zánikom právnickej osoby

d) zánikom občianského združenia EJECT

Článok 4

Práva a povinnosti člena

 

Každý člen má právo:

 • a) zúčastňovať sa na členských zhromaždeniach , podujatiach ana celkovej činnosti občianského združenia,
 • b) vyjadrovať sa ku všetkým otázkam riešených vobčianskom združení abyť informovaný ojeho činnosti avýsledkoch rokovaní jeho orgánov,
 • c) podávať návrhy, podnety asťažnosti abyť informovaný oich riešení,
 • d) pri zrušení členstva onavrátenie členského príspevku ( 1000,- sk)

 

Povinnosti člena sú:

 • a) dodržiavať stanovy občianského združenia
 • b) plniť uznesenia orgánov občianského združenia

 

 

Článok 5

Organizačné členenie

 

 

Najvyžším orgánom občianského združenia EJECT je valné zhromaždenie. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej však jedenkrát do roka, mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva predsedníctvo, ak o to požiada tretina členov.

Valné zhromaždenie sa uznáša nadpolovičnou večšinou hlasov prítomných delegátov, na zmenu stanov a na zrušenie OZ je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov delegátov.

 

Valné zhromaždenie :

 • a) schvaľuje stanovy OZ,
 • b) volí aodvoláva členov predsedníctva,
 • c) schvaľuje plán činnosti, výročnú správu ohospodárení,
 • d) rozhoduje ozrušení OZ

 

 

Výkonným orgánom OZ je predsedníctvo. Predsedníctvo má najmenej 3 členov, ktorých funkčné obdobie je stanovené na 3 roky. Predsedníctvo sa schádza najmenej 2x ročne a zvoláva ho predseda OZ. K právoplatnému uzneseniu predsedníctva sa vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej väčšiny jeho členov a nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.

 

Predsedníctvo za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu a zabezpečuje úlohy:

 • a) riadi činnosť OZ vobdobí medzi zasadnutiami valného zhromaždenia,
 • b) volí spomedzi svojich členov predsedu apodpredsedu aodvoláva ich,
 • c) zvoláva aobsahovo pripravuje rokovania VZ,
 • d) vypracúva plán asprávu očinnosti OZ, správu ohospodárení OZ,
 • e) rozhoduje oschválení azrušení členstva,
 • f) podáva návrch na zrušenie občianského združenia
 • g) vprípade likvidácie OZ určuje likvidátora

 

 

 

 

Článok 6
Štatutárny orgán

 

Štatutárnym orgánom občianského združenia je predseda, ktorý ho zastupuje navonok. Predseda zvoláva a riadi zasadnutie predsedníctva.

 

Článok 7

Hospodárenie

 

 

Hospodárenie OZ sa riadí podľa všeobecne platných predpisov a nariadení pre občianské združenia.

Finančné prostriedky pre svoju činnosť nadobúda OZ:

 • a) z dobrovoľnýchčlenských príspevkov ( 1000,-sk )
 • b) zgrantov adotácii od právnických osôb
 • c) zdarov apríspevkov fyzických aprávnických osôb
 • d) zedičnej, publikačnej areklamnej činnosti

 

Rozpočet OZ na príslušný rok schvaľuje predsedníctvo

 

Článok 8

Zánik občianskeho združenia

 

Občianské združenie EJECT zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.

Ak združenie zaniká rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora. V rámci likvidácie sa musia uhradiť všetky pohľadávky OZ. Nadobudnutý majetok sa môže použiť výlučne na verejnoprospešné účely.

 

 

Článok 9

Záverečné ustanovenia

 

Stanovy OZ EJECT nadobúdajú platnosť dňom schválenia valným zhromaždením.

Občianské združenie EJECT vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR

 

 

31.10.2006 číslo spisu VVS/1-900/90-29044